Voor auteurs

De redactie van Wetenschap in Beweging ziet uit naar uw inhoudelijke bijdrage. Daarbij gaat het om een bijdrage in de Nederlandse taal die nog niet elders is gepubliceerd of door een ander tijdschrift is aanvaard. De aangeboden bijdrage wordt geacht niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift te worden aangeboden. Een uitzondering op deze regel is de bewerking van een artikel dat in een niet-Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd of voor publicatie is geaccepteerd, onder vermelding van dit feit, van aanduiding van de referentie en met toestemming van de houder van het copyright. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur dat voor publicatie van patiëntgegevens de patiënt toestemming heeft gegeven of dat de gegevens zodanig bewerkt zijn dat deze niet terug te voeren zijn tot de betreffende patiënt. Dit zijn de richtlijnen voor het inleveren van uw manuscript:

1. Wetenschap in Beweging kent verschillende soorten artikelen en staat open voor suggesties. A. De artikelen hebben in het algemeen deze structuur: Titel, Auteurs, Samenvatting, Inleiding, (Patiënten/Materiaal en) Methode, Resultaten, Discussie, Conclusie, Literatuur.

B. Casuïstische mededelingen presenteert u volgens een PICO-structuur: patiënten (patients), interventie (intervention), vergelijking (comparison) en resultaat (outcome). De redactie beveelt aan om binnen deze PICO-structuur bij de vergelijking de relevante richtlijn(en) erbij te betrekken en om bij het resultaat te komen tot een aanbeveling. Een uitgebreide beschrijving van en toelichting op deze PICO-structuur vindt u hier.

C. Critically Appraised Topics (CAT). Wetenschap in Beweging biedt AIOS ruimte om onder supervisie een CAT te publiceren.

D. Samenvattingen van proefschriften, boekbesprekingen, Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften.

2. De kopij is in de Nederlandse taal. Titels omvatten maximaal 130 tekens (inclusief spaties) en er geldt een maximumaantal woorden per manuscript, inclusief tabellen, bijschriften en referenties: - Oorspronkelijke artikelen: maximaal 3000 woorden. - Casuïstische mededelingen en CAT: maximaal 1500 woorden. - Samenvattingen van proefschriften, boekbesprekingen, de rubriek Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften, et cetera: maximaal 500 woorden.

3. U levert het tekstbestand aan als Word-document, met: - Titel. - Auteurs (initialen, voornaam en achternaam (geen titulatuur), functie en instituut). - Naam en mailadres van de auteur die contactpersoon is. - De gehele tekst in eenzelfde lettertype en -grootte, zonder opmaakfuncties als vetgedrukt of inspringen. De tekst staat links gelijnd (niet gecentreerd).

4. Tabellen neemt u op ín het manuscript-bestand, elk op een afzonderlijke pagina, ná de literatuurlijst. De tabel maakt u met de tabelfunctie van het tekstverwerkingsprogramma. Voorzie elke tabel van een nummer in de volgorde waarin deze in de tekst voorkomt en geef de tabel een titel.

5. Foto’s, scans, et cetera levert u aan in .jpg, .jpeg, .tiff of .png. Een .pdf kan ook. Lever uw beeldmateriaal in hoge resolutie aan; de minimale resolutie is 300 dpi bij een minimum figuurbreedte van 20 cm. Geef ieder beeld als bestandnaam: [Fig. + nummer] in de gebruikte volgorde. Elke afbeelding behoeft een onderschrift en alle onderschriften plaatst u in uw manuscript-bestand op een afzonderlijke pagina, ná de literatuurlijst. NB Plaats op microfoto’s een lijnstuk met schaalverdeling, zodat de lezer de ware objectgrootte kan aflezen. NB2 Wetenschap in Beweging is een digitale uitgave en dat biedt mogelijkheden om meer te doen met beeld, zoals meerdere lagen, inzoomen of een opeenvolging van meerdere beelden met een toelichting. De online publicatie biedt ook mogelijkheden voor video en audio. Heeft u suggesties, overleg dan met de redactie.

6. Getalen in cijfers of letters. In letters: getallen tot twintig; tientallen tot honderd; honderdtallen tot duizend; duizendtallen tot en met twaalfduizend; de woorden miljoen, miljard, biljoen, et cetera. In cijfers: getallen die niet binnen een van de onder ‘In letters’ genoemde categorieën vallen; exacte waarden, zoals maten, temperaturen, gewichten, jaartallen en data; bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel, of van een reeks; cijfers hebben de voorkeur als er anders in de zin een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Dus niet: ‘Van de 45 deelnemers zijn er zeventien gezakt en 28 geslaagd’, maar: ‘Van de 45 deelnemers zijn er 17 gezakt en 28 geslaagd”; leeftijden altijd in cijfers; percentages altijd in cijfers. Zie eventueel onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-cijfers.

7. Literatuurverwijzingen bestaan uit een nummer in superscript dat geplaatst wordt direct ná het leesteken aan het einde van de desbetreffende zin. De nummering verloopt in de volgorde waarin de referenties in de tekst worden vermeld. De literatuurlijst wordt gerangschikt naar het nummer van de verwijsnoot. Maak daarbij géén gebruik van de automatische nummering van het tekstverwerkingsprogramma. Elk nummer krijgt een nieuwe regel; nummer, namen en voorletters van alle auteurs (alleen de eerste zes auteurs noemen, daarna et al.); volledige titel van de publicatie; de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens de Index Medicus; jaartal; deelnummer: eerste en laatste bladzijde. Volg onderstaande voorbeelden: voor een tijdschrift, een boek, een hoofdstuk uit een boek onder redactie of voor een onlinebron: Tijdschrift: Pearce C, Hekman W, Nouhuys F van, Spierdijk J. Leverbeschadiging door geneesmiddelen, in casu halothane. Ned Tijdschr Geneesk 1964;109:1069-71. Boek: Hammes Th. De narcose, Leerboek, 3e druk. Amsterdam: Scheltema & Holkema’s Boekhandel, 1919. Hoofdstuk uit een boek onder redactie: Wijhe M van. De lachgas-zuurstof narcose volgens Zaaijer. In: Lange JJ de, Mauve M, Reeser LDL, Rupreht J, Smalhout B, Bongertman-Diek JM, red.; Van Aether naar Beter. Utrecht: Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, 1988:39-44. Online publicatie: vermeld de websitenaam, de volledige URL en de datum van raadplegen. Bijvoorbeeld: Wetenschap in Beweging,

https://magazine2020.lroi.nl/wetenschap-in-beweging/the-effect-of-postponing-joint-replacement-surgery-due-to-covid-19-on-quality-of-life-for-patients-suffering-end-stage-osteoarthritis/ 16-09-2021.

8. Auteurs geven in de kopij openheid van zaken over de aan- of afwezigheid van enig belangenconflict of financiële ondersteuning met een kort ‘Disclosure Statement’. Vermeld de voor uw manuscript relevante situatie: er is sprake van ‘geen disclosure’, ‘enige disclosure’ of ‘disclosure’ in relatie tot het artikel.

9. Door het aanbieden van kopij verklaart de inzender dat het manuscript ook niet aan een ander tijdschrift wordt aangeboden, dat de als auteurs genoemde personen instemmen met hun vermelding als zodanig en dat de auteurs ermee instemmen dat de redactie de kopij ter beoordeling voorlegt aan haar adviseurs. De redactie behoudt zich het recht voor zonodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden uiteraard in overleg met de auteur.

10. Met het aanbieden van het manuscript en het instemmen met plaatsen verklaren de inzender en de auteurs dat zij alle rechten betreffende het manuscript met betrekking tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, overdragen aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

11. Voor het gebruik van eerder gepubliceerd materiaal is toestemming van de auteur(s) en de uitgever vereist; deze toestemming dient het manuscript te vergezellen bij de aanbieding voor publicatie in Wetenschap in Beweging.

12. Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij (proef)personen worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Medische Ethische Commissie van de instelling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij proefdieren worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Dier Experimenten Commissie van de instelling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.

13. Aangeleverde manuscripten worden door twee reviewers beoordeeld en becommentarieerd. De daaruit volgende revisies levert u aan inclusief ‘Track Changes/Wijzigingen bijhouden’. Ook geeft u op de ontvangen commentaren punt-voor-punt een reactie.

14. Manuscripten en revisies die niet aan de genoemde voorwaarden voldoen, kunnen worden afgewezen en retour gezonden aan auteur.

15. Kopij en illustraties levert u aan via publicaties@orthopeden.org. (Maart 2022)